എങ്കിലും “ഉർവ്വശി” ഇത് ഒരു കൊടും ക്രൂരതയായി പോയി !!! ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല !!! ഇതുകണ്ടോ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.