ഈശ്വരാ… എന്താ ഈ കേൾക്കുന്നേ… പുറത്തു വരുന്നത് നടുക്കുന്ന വിവരം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.