പ്രിയക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കും നൂറിനുമായി നടക്കില്ലെന്ന് റോഷൻ, അങ്ങനെ സിനിമ ഒഴിവാക്കി ഒമർ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.