ദിലീപിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി കണ്ട കാഴ്ച കാവ്യയുടെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു.. !

Leave a Reply

Your email address will not be published.