കാവ്യയും ദിലീപിനെ “ഒറ്റി ” ഒടുവില്‍ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു !! ദിലീപ് ഒറ്റപ്പെടുമോ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.