ഒരമ്മയ്ക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗതി വരരുത് കാരണം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടാൽ അലർജി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.