ഈശ്വരാ !! നടനും സംവിധായകനുമായ നാദിർഷാക്ക് അത് സംഭവിച്ചു !! ആരാധകർ കണ്ണീരിൽ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.