ദിലീപിനും കാവ്യയ്ക്കും ആരാധകരുടെ ആശംസകൾ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് കൂട്ടായി ഒരാൾ കൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published.