രശ്മിക മന്ദാന: “സാമി” സോങ്ങിന് ചുവടു വച്ച് തെന്നിന്ത്യ കീഴടക്കിയ പുഷ്പയിലെ നായിക

Leave a Reply

Your email address will not be published.