കുളിക്കും മുമ്പ് ഈ മിശ്രിതം തലയിൽ തേച്ച് 20 മിനിറ്റു കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചാൽ മുടിയുടെ വളർച്ച പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published.