കാറപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവാവിന് വേണ്ടി സോനു സൂദ് ചെയ്തത് കണ്ടോ? സൂപ്പർതാരങ്ങളെക്കാൾ നല്ല മനസ്സാണ് സിനിമയിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് മലയാളികൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.