മുയൽ പല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി,എന്നാൽ ഈ കളിയാക്കലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.