ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലും എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ – ഒടുവിൽ കരസേനയും

Leave a Reply

Your email address will not be published.