പടക്കം പൊട്ടുന്നത് കേട്ട് പെൺകുട്ടി അടുത്തു നിന്ന നായയോട് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.