ശരീരം നന്നായി നിറം വെക്കണം എന്നും പാടുകള്‍ മാറണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.