ദിലീപിന് ജാമ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പറഞ്ഞത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.