ഈശ്വരാ !!! നടി മുക്തക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ ?? ഇതുവേണമായിരുന്നോ ?? ആരാധകർ കണ്ണീരിൽ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.