അലറി വിളിച്ച് മീരാജാസ്മിൻ !! ക്യാമറ ക്ക് മുന്നിൽ തുണിയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു !! ദൈവമേ !!ഇതുകണ്ടോ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.