അരക്കെട്ടിൽ ടയർ പോലെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പും വണ്ണവും വീണ്ടും കൂടാത്ത രീതിയിൽ കുറയാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published.