വിവാഹത്തിന് വരനെത്തിയത് മദ്യപിച്ച് പിന്നീട് നടന്നത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.