ഡോൾഡൻ വിസക്ക് പ്രണവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ മറുപടിയിലുണ്ട് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം

Leave a Reply

Your email address will not be published.