അന്ന് മുറിയിൽ നടന്നത് !! എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി നമിതാ പ്രേമോദ് !! ദൈവമേ ഇതുകണ്ടോ ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.