അച്ഛന്റെ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് മുടിവളർത്തിയത് ഒരുപാടുപേർ/തലയോട്ടി കാണാതെ മുടി കാട്ടിയായി വളർന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.