മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ടു എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയ മകനെ സം,സ്ക,രി,ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അമ്മ ജീവിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.