നടന്‍” സലീംകുമാർ” വീണ്ടും വിവാഹിതനായി !! വധുവിനെ കണ്ട് ഏവരും ഞെട്ടലിൽ !! ഇതുകണ്ടോ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published.