ദിലീപ് മുങ്ങി…ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചു..

ദിലീപ് മുങ്ങി.. നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചു.. ദിലീപിൻ്റെ വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചു… രക്ഷപ്പെട്ടത് പോലീസിൻ്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് നിന്ന്..

Leave a Reply

Your email address will not be published.