ദിലീപിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു മമ്മൂട്ടി നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അന്നത് ചെയ്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.