അടിവസ്ത്രം പുറത്തേയ്ക്ക് കാണുന്ന ലുക്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ അവധികാലം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയ; അമ്പരന്ന് ആരാധകർ

Leave a Reply

Your email address will not be published.