വെരികോസ് വെയിൻ ഞരമ്പ് വേദന ചുരുങ്ങൽ എല്ലാം 1 മിനിറ്റിൽ നേരെയാകാൻ അമ്മ തയ്യാറാക്കിയത്‌ Varicose

Leave a Reply

Your email address will not be published.