വസ്ത്രം മാറുമ്പോള്‍ മുറിയിലേക്ക് വന്നു..മോശമായി പെരുമാറി.മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നടന്‍ റിയാസ് ഖാന്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.