വബൻ ടിസ്റ്റ് !! കാവ്യയുടെ മുൻകമുകൻ രംഗത്ത് !! ദൈവമേ ! സംഭവം മാറിമറിയുന്നു !! കുടുബം നശിച്ചു !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.