ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന കറുത്തപാടുകൾ കുത്തുകൾ ഇപ്പോൾ കരിമംഗല്യം എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ നല്ല പ്രതിവിധി

Leave a Reply

Your email address will not be published.