ആ നടുക്കുന്ന തെളിവ് ഇതാ… ദിലീപും സലീഷും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആ വലിയ തെളിവ്.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.