ദൈവമേ പണത്തിന് വേണ്ടി ആ തൊഴില്‍ ചെയ്ത !! നടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ?? ആരാധകർ കണ്ണിരിൽ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.