ഒരു തുള്ളി കഫം പോലും ഇനി തൊണ്ടയിൽ പറ്റി നിൽക്കില്ല തൊണ്ട മുറിവ് പൂർണ്ണ സുഖം ലഭ്യമാകും

Leave a Reply

Your email address will not be published.