1 രാത്രിയിൽ ഞാൻ 2 മടങ്ങു ചാടിയ വയറ് 1 ഗ്ലാസ്സ് കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു മടങ്ങു ആയി കുറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published.