ജീവിക്കുംവരെ എല്ല് തേയ്മാനം മുട്ട് വേദന പ്രായം കുറക്കും ക്ഷീണം വരില്ല ഹൃദയംസുരക്ഷിതം

Leave a Reply

Your email address will not be published.