കാമുകിയുടെ രോഗിയായ അമ്മയ്ക്ക് വൃക്ക നൽകിയ കാമുകന് കിട്ടിയ സമ്മാനം കണ്ടോ.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.