കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് പൊ,ക്കി,ൾ കൊ,ടി നീ,ക്കം ചെയ്തു…! ഗർഭപാത്രം ത,ക,ർ,ന്ന രീതിയിൽ മ,ർ,ദ,നം…കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത് തൊഴുത്തിൽ… ഇത് അനാഥരുടെ അമ്മയുടെ ധീര കഥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.