അമ്മയുടെ തോളിൽ ചേർന്നിരുന്നു മഹാലക്ഷ്മി. കുഞ്ഞുമകൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഇരിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയ ദിലീപ് .

Leave a Reply

Your email address will not be published.