സ്കൂളിലെ ഒഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വച്ച് അദ്ധ്യാപികയും വിദ്യാർത്ഥിയും ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഒടുവിൽ.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.