17 വർഷം ഒരുമിച്ചുനടന്ന താരങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കൾ… അവർ വിവാഹിതരായത് ഇന്ന്, സുന്ദര മുഹൂർത്തം

Leave a Reply

Your email address will not be published.