വീണ്ടും ഒരു നടികൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു വെടിവെച്ചാണ് കൊന്നത് കൂടെയുള്ള കുട്ടിക്കും ഗൊരുതര പരിക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published.