ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ സെക്സ് ചെയ്തത് വായുവിലേക്ക് നോക്കിയല്ല, അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

Leave a Reply

Your email address will not be published.