വലിയ താര ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞു, കോടതിയിൽനിന്ന് പരസ്പ്പരം നോക്കാതെ രണ്ടുവഴികളിലൂടെ ഇറങ്ങി

Leave a Reply

Your email address will not be published.