നിത്യാമേനോന്റെയും ഫഹദിന്റെയും ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലെ നായക്കുട്ടി വിടവാങ്ങി, പുഷ്പ്പങ്ങളർപ്പിച്ച് നസ്രിയ

Leave a Reply

Your email address will not be published.