നടൻ പ്രേംകുമാർ നെയ്യാർ ഡാമിൽ മരിച്ച നിലയിൽ, നാടകത്തിലും ആകാശവാണിയിലും തിളങ്ങിയതാരം

Leave a Reply

Your email address will not be published.