നടി കാവ്യ മാധവൻ തകർത്തത് രണ്ട് നടിമാരുടെ ജീവിതം, വിടാതെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി.. ദിലീപിനെ കിട്ടി

Leave a Reply

Your email address will not be published.