പെൺ മക്കളെ അഭിനയിപ്പിക്കില്ലെന്ന പരാതി തീർത്ത് നടൻ ജയറാം.. മാളവികയും അഭിനയിച്ചു.. നുണക്കുഴി മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published.