കിടക്കാന്‍ സ്ഥലം നല്‍കിയ നടിയോട് ജഗതിയ്ക്കും മല്ലികയും ചെയ്തത്.. സഹിക്കാനാവില്ല!

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.